Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2012-2016:

Anul 2012

HCL 1 din 16.06.2012 privitor la constituire comisie validare a consiliului local
HCL 2 din 16.06.2012 privitor la validare consilieri
HCL 3 din 16.06.2012 privitor la constituire consiliu
HCL 4 din 16.06.2012 privitor la alegere presedinte de sedinta
HCL 5 din 16.06.2012 privitor la alegerea viceprimarului
HCL 6 din 16.06.2012 privitor la comisii de specialitate
HCL 7 din 16.06.2012 privitor la adoptare program actiuni
HCL 8 din 12.07.2012 privitor la aprobare ROF Aparat specialitate Primar
HCL 9 din 12.07.2012 privitor la aprobare ROF Consiliu Local
HCL 10 din 12.07.2012 privitor la aprobare modificare HCL 30/28.05.2012
HCL 11 din 12.07.2012 privitor la aprobare plata cotizatie ADI Apa Vâlcea
HCL 12 din 13.08.2012 privitor la aprobare rectificare de buget
HCL 13 din 13.08.2012 privitor la stabilire taxă pentru funcţionare sală de fitness
HCL 14 din 13.08.2012 privitor la aprobare înfiinţare Asociatie Sportivă Băile Olăneşti
HCL 15 din 12.09.2012 privitor la alegere presedinte de sedinţă pt. lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2012
HCL 16 din 12.09.2012 privitor la aprobare rectificare de buget trim. III si IV 2012
HCL 17 din 24.09.2012 privitor la stabilirea unor functii publice pt posturi de natura contractuala
HCL 18 din 24.09.2012 privitor la aprobare plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2013
HCL 19 din 24.09.2012 privitor la reorganizare comisie ordine publica
HCL 20 din 24.09.2012 privitor la reorganizare structuri urbanism
HCL 21 din 24.09.2012 privitor la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii transport pentru deplasarea elevilor de pe raza Oraşului Băile Olăneşti
HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii
Anexa nr. 1 la HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii
Anexa nr. 2 la HCL 22 din 19.10.2012 privitor la aprobare modificare organigrama si stat de functii
HCL 23 din 19.10.2012 privitor la stabilirea si aprobarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013
HCL 24 din 19.10.2012 privitor la rectificarea bugetului pe anul 2012
HCL 25 din 19.10.2012 privitor la aprobarea Regulamentului privind functionarea restaurantelor si a altor activitati si servicii de alimentatie publica pe raza Orasului Baile Olanesti
HCL 26 din 16.11.2012 privitor la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale
HCL 27 din 16.11.2012 privitor la aprobare plata contravaloare transport pentru personalul didactic
HCL 28 din 16.11.2012 privitor la rectificarea bugetului pe anul 2012
HCL 29 din 16.11.2012 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Constantin
HCL 30 din 16.11.2012 privitor la aprobarea participarii in calitate de leader in cadrul proiectului „Eficientizarea actului administrativ si furnizarea de servicii publice on-line in orasul Baile Olanesti si localităţile partenere”
HCL 31 din 17.12.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 32 din 17.12.2012 privind validare mandat consilier local Vasile Daniela
HCL 33 din 17.12.2012 privind aprobarea transmiterii fără plată a autoturismului Dacia Logan către Parohia Oraşului Băile Olăneşti
HCL 34 din 17.12.2012 privind aprobarea pretului la apt potabilt si a tarifului la serviciile de canalizare, mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunicare APA Valcea, pentru aprobarea trecerii la tarif unic, aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de operator, madatarea asociatiei pentru a incheia Actul aditional la Contractul de delegare
HCL 35 din 17.12.2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Baile Olanesti la data de 31.03.2012, 30.06.2012 si 30.09.2012
HCL 36 din 17.12.2012 privind rectificarea bugetului pe anul 2012
HCL 37 din 17.12.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii "Modernizare străzi: Faţa Dealului şi Cumpăna, Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea"
HCL 38 din 17.12.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii "Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii şi Vâlcele"
HCL 39 din 17.12.2012 prin care se ia act de demisia domnului Baicu Gheorghe, consilier local al Aliantei Electorale PSD - PNL si vacantarea mandatului de consilier local
HCL 40 din 17.12.2012 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, la care Orasul Baile Olanesti este membru asociat si mandatarea reprezentantului Orasului Baile Olanesti să aprobe primirea de noi membri, să voteze în favoarea adoptării Actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociaţiei şi să semneze aceste acte

Anul 2013

HCL 1 din 07.01.2013 privind validare consilier local Ghitulescu Marius
HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 (fara anexe)
Anexe 1-8 la HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013
Anexe 9-11 la HCL 2 din 07.01.2013 privind modificarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013
HCL 3 din 16.01.2013 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2013 - 2014
HCL 4 din 16.01.2013 privind modificarea HCL nr.54/12.12.2007 privind asocierea Orasului Baile Olanesti cu Judetul Vâlcea, precum si cu municipiile, orasele si unele comune din judetul Vâlcea, (în vederea înfiintării) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA
HCL 5 din 16.01.2013 privind reducerea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013
HCL 6 din 28.02.2013 privind alegere presedinte de sedinta
HCL 7 din 28.02.2013 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru beneficiarii de ajutoare sociale din orasul Baile Olanesti pentru anul 2013
HCL 8 din 28.02.2013 privind modificare si completare HCL nr.71/2010,privind constituire structuri de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilor de constructii
HCL 9 din 28.02.2013 privind Aprobare organigrama si stat de functii pentru functiile de demnitate publica, functiile publice de conducere si de executie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale si activitatile subordonate Primarului si Consiliului Local al orasului Baile Olanesti
HCL 10 din 29.03.2013 privind aprobare cotizatie ADI Apa Valcea
HCL 11 din 29.03.2013 privind : desemnarea reprezentantului orasului Baile Olanesti,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea
HCL 12 din 29.03.2013 privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public a unui teren in suprafata de 28.66 mp
HCL 13 din 29.03.2013 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul orasului Baile Olanesti
HCL 14 din 29.03.2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 3 spatii cu destinatia de cabinete medicale situate in imobilul “BLOC DE LOCUINTE”, din str. 1 DECEMBRIE, BLOC C, sc.B, proprietate privată a orasului Baile Olanesti
HCL 15 din 29.03.2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical stomatologic situat în imobilul “BLOC DE LOCUINTE”, din str. 1 DECEMBRIE, BLOC C, sc.B, proprietate privata a orasului Baile Olanesti
HCL 16 din 29.03.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren aparţinand domeniului privat nr.4147/20.05.2010
HCL 17 din 29.03.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren apartinand domeniului privat nr. 4241/26.05.2010
HCL 18 din 08.04.2013 privind aprobarea bugetului local, a bugetului activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2013
HCL 19 din 08.04.2013 privind infiintarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Ramnicu Valcea”
HCL 20 din 30.04.2013 privind aprobare indicatori economici "Modernizare Infrastructură de Informare şi Semnalizare Rutieră în oraşul Băile Olăneşti"
HCL 21 din 30.04.2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în supafaţă de 12 mp situat în Băile Olăneşti str.Libertăţii
HCL 22 din 30.04.2013 privind aprobare actualizare PUG şi RLU al oraşului Băile Olăneşti
HCL 23 din 30.04.2013 privind aprobarea proiectului ”Prelungire stradă Horea"
HCL 24 din 30.04.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 25 din 24.05.2013 privind aprobarea Documentului de poziţie privind implementarea şi asigurarea sustenabilităţii proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
HCL 26 din 24.05.2013 privind aprobarea/avizarea unor documente suport necesare aprobării aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul„Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”
HCL 27 din 24.05.2013 privind participarea Bibliotecii publice orăşeneşti Băile Olăneşti la Programul Naţional BIBLIONET
HCL 28 din 24.05.2013 privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Oraşului Băile Olăneşti şi Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea elaborării şi implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii eguvernare în judeţul Vâlcea – grupa 3”
HCL 29 din 24.05.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a devizului general pentru "Recompartimentare imobil cu destinaţia cabinete medicale pentru medicina de familie şi de stomatologie”
HCL 30 din 24.05.2013 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinând oraşului Băile Olăneşti, precum şi aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinând Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti
HCL 31 din 24.05.2013 privind aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic care funcţionează în Oraşul Băile Olăneşti
HCL 32 din 24.05.2013 privind Modificarea şi completarea HCL nr.4/16.01.2013 Modificarea HCL nr.54 /12.12.2007 privind asocierea Oraşului Băile Olăneşti cu Judeţul Vâlcea, precum şi cu municipiile, oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, (în vederea înfiinţării) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA
HCL 33 din 06.06.2013 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Oraşului Băile Olăneşti nr.3120/2005
HCL 34 din 06.06.2013 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii "Construire Bloc de locuinţe sociale-amplasament str. Băilor nr. 22"
HCL 35 din 06.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
HCL 36 din 06.06.2013 privind aprobare modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
HCL 37 din 28.06.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 38 din 28.06.2013 privind privind actualizarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Extinderea reabilitării infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea-CL9, extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Oraşul Băile Olăneşti"
HCL 39 din 28.06.2013 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic care funcţionează în Oraşul Băile Olăneşti - luna mai 2013
HCL 40 din 28.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
HCL 41 din 11.07.2013 privind actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Ora]ului B`ile Ol`ne]ti
HCL 42 din 11.07.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
HCL 43 din 11.07.2013 privind aprobare modificare Hotărârea Consiliului Local nr.52/29.07.2011
HCL 44 din 31.07.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 45 din 31.07.2013 Privind modificarea structurii organizatorice, a statului de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Băile Olăneşti şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
HCL 46 din 31.07.2013 privind rectificarea bugetului pe anul 2013
HCL 47 din 29.08.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 48 din 29.08.2013 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" să aprobe” Strategia Tarifară
HCL 49 din 29.08.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013
HCL 50 din 29.08.2013 privind acutalizarea devizului de lucrări la obiectivul << Asfaltare strazi Pleaşa, Mura, Păcii si Vâlcele, din oraşul Băile Olăneşti, >>
HCL 51 din 16.09.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti”
HCL 52 din 16.09.2013 privind aprobarea proiectului „Realizarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia
HCL 53 din 16.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014
HCL 54 din 30.10.2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Băile Olăneşti
HCL 55 din 30.10.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti”
HCL 56 din 30.10.2013 privind aprobarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” şi a cheltuielilor aferente implementării acestuia
HCL 57 din 30.10.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe trim.IV 2013
HCL 58 din 30.10.2013 privind „Aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea acordării autorităţii publice locale a dreptului de exploatare a agregatelor minerale de pe raza Oraşului Băile Olăneşti necesare interesului public local"
HCL 59 din 30.10.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 60 din 28.11.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013
HCL 61 din 28.11.2013 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014
HCL 62 din 28.11.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”
HCL 63 din 28.11.2013 privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”
HCL 64 din 10.12.2013 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul şcolar 2014 - 2015
HCL 65 din 10.12.2013 privind transformarea postului de referent cls.III grad profesional superior, gradaţia 5, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, Compartiment Stare Civilă, în inspector cls.I, grad profesional asistent
HCL 66 din 10.12.2013 privind participarea Oraşului Băile Olăneşti, județul Vâlcea ca membru fondator la constituirea Asociației “Grupul de Acțiune Locală CHEILE OLĂNEŞTILOR”
HCL 67 din 10.12.2013 privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”
HCL 68 din 10.12.2013 privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/2012 cu privire la componenţa comisiei de analiză a dosarelor pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
HCL 69 din 10.12.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013
HCL 70 din 23.12.2013 privind modificare şi completare statut Serviciu public - Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti"
HCL 71 din 23.12.2013 privind stabilire taxe pentru închiriere spaţii la Serviciul public - Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti"
HCL 72 din 23.12.2013 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA în oraşul Băile Olăneşti
HCL 73 din 23.12.2013 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013

Anul 2014

HCL 1 din 31.01.2014 privind Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutoare sociale din oraşul Băile Olăneşti pentru anul 2014
HCL 2 din 31.01.2014 privind Aprobare organigramă şi ştat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
HCL 3 din 31.01.2014 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014
HCL 4 din 31.01.2014 privind Aprobarea bugetului local, a bugetului activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014
HCL 5 din 27.02.2014 privind Alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 6 din 27.02.2014 privind "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"
HCL 7 din 27.02.2014 privind Aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta
HCL 8 din 27.02.2014 privind Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti,pentru anul şcolar 2014 - 2015
HCL 9 din 27.02.2014 privind Stabilirea taxelor de închiriere a căminelor culturale din oraşul Băile Olăneşti, pe anul 2014
HCL 10 din 27.02.2014 privind Aprobarea inventarului anual al bunurilor aparţinând oraşului Băile Olăneşti
HCL 11 din 27.02.2014 privind Aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii”Modernizare drum de legătură între localităţile Băile Olăneşti şi Muereasca, prin punctul Glodeanu (str.Glodeanu)“
HCL 12 din 27.02.2014 privind Modificare organigramă şi ştat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
HCL 13 din 27.03.2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al orasului Baile Olanesti la data de 31.12.2013
HCL 14 din 27.03.2014 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.41/2013 privind actualizare componenţă Comitetul Local pentru Servicii de Urgenţă al Orasului Baile Olanesti
HCL 15 din 27.03.2014 privind rectificarea bugetului local si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2014
HCL 16 din 27.03.2014 privind "Aprobare necesitate alocare gratuită de SGA Vâlcea a unui perimetru pentru exploatarea a 2000 mc agregate minerale în cazuri de urgenţă pentru refacere obiective avariate"
HCL 17 din 27.03.2014 privind aprobarea casarii unor bunuri, mijloce fixe şi obiecte de inventar, aparţinând Oraşului Băile Olăneşti
HCL 18 din 27.03.2014 privind "Soluţionare contestaţii solicitanţi locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"
HCL 19 din 27.03.2014 privind actualizarea devizului de lucrari la obiectivul "Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti"
HCL 20 din 27.03.2014 privind "Repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"
Anexa HCL 20 din 27.03.2014
HCL 21 din 09.04.2014 privind aprobarea prelungirii valabilităţii PUG al oraşului Băile Olăneşti “
HCL 22 din 29.04.2014 prin care se ia act de decesul domnului Sanda Nicolae, consilier local al - PDL şi vacantarea mandatului de Consilier Local
HCL 23 din 29.04.2014 privind Validare mandat Consilier Local Păunescu-Brănescu Ion-Ovidiu
HCL 24 din 29.04.2014 privind aprobarea auditului energetic al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Oraşului Băile Olăneşti
HCL 25 din 29.04.2014 privind aprobarea aderarii oraşului Băile Olăneşti la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Balneare si Balneoclimatice din Romania
HCL 26 din 29.04.2014 privind calculul chiriei nominale
HCL 27 din 29.04.2014 privind "Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.20/2014 privind repartizarea locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"
HCL 28 din 29.04.2014 privind aprobare cesiune şi preluare contract concesiune
HCL 29 din 29.04.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
HCL 30 din 29.04.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă lunile mai, iunie şi iulie 2014
HCL 31 din 09.05.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
HCL 32 din 30.05.2014 priviitor la aprobare „Regulament privind atestarea administratorilor de imobile”
HCL 33 din 30.05.2014 privind desemnarea membrilor Consiliului Local în comisia de atestare a administratorilor de imobile
HCL 34 din 30.05.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 31.03.2014
Anexa nr. 1 la HCL 34 din 30.05.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 31.03.2014
HCL 35 din 30.05.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
HCL 36 din 30.06.2014 privind Modificare şi completare HCL nr.41/16.07.2010 taxă pentru funcţionarea Serviciului public – Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti", sectorul "Bazin apă sulfuroasă"
HCL 37 din 30.06.2014 privind modificare HCL nr.30/2010 privitor la taxă parcare pentru funcţionarea Serviciului public – Departament de Operare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti", sectorul "Parcare"
HCL 38 din 30.06.2014 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic ce funcţionează în oraşul Băile Olăneşti pentru lunile iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2013, ianuarie - mai 2014
HCL 39 din 30.06.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
HCL 40 din 10.07.2014 privind acordul autorităţii publice locale privind scutirea persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari de la plata apei meteorice din Oraşul Băile Olăneşti şi modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
HCL 41 din 10.07.2014 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti să aprobe, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’APA VÂLCEA’’, modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
HCL 42 din 10.07.2014 privind aprobare norme metodologice de repartizare și facturare pe consumatori individuali a consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului condominiului
HCL 43 din 17.07.2014 privind aprobarea desfaşurării evenimentului "Zilele Oraşului Băile Olăneşti" - ediţia a VI-a
HCL 44 din 17.07.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii
HCL 45 din 31.07.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014
HCL 46 din 31.07.2014 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al doamnei VASILE DANIELA consilier local PC şi vacantarea mandatului de consilier local
HCL 47 din 29.08.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 48 din 29.08.2014 privind validare consilier local
HCL 49 din 29.08.2014 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti la data de 30.06.2014
HCL 50 din 29.08.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
HCL 51 din 23.09.2014 privind modificare organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordinate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti"
HCL 52 din 23.09.2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015
Anexe 1 – 10 la HCL 52 din 23.09.2014 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015
HCL 53 din 23.09.2014 privind aprobare plată cotizaţie ADI Apa Vâlcea
HCL 54 din 23.09.2014 privind aprobare plată cotizaţie Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară “Zona Metropolitană Vâlcea”
HCL 55 din 30.09.2014 privind rectificarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014.
HCL 56 din 30.09.2014 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului în suprafaţă de 90 mp, situat în str. Piaţa Nouă, nr.8 către SC AIDA SRL în vederea amenajării cu dotări specific.
HCL 57 din 30.09.2014 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului în suprafaţă de 660 mp teren, situat în Băile Olăneşti, strada Aleea Castanilor, nr.l.
HCL 58 din 20.10.2014 privind aprobarea actualizării proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în staţiunea Băile Olăneşti” si a cheltuielilor aferente implementării acestuia.
HCL 59 din 20.10.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie public a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în imobilul “BLOC DE LOCUINTE”, din str.1 DECEMBRIE, BLOC, proprietate privată a oraşului Băile Olăneşti
HCL 60 din 20.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL 61 din 31.10.2014 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015.
HCL 62 din 31.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL 63 din 31.10.2014 privind privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al oraşului Băile Olăneşti şi contului de execuţie a bugetului local al Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti la data de 30.09.2014.
HCL 64 din 14.11.2014 privind alegere preşedinte de şedinţă.
HCL 65 din 14.11.2014 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Băile Olăneşti nr.20/09.08.1999, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/29.01.2002, Hotărârea Consiliului Local nr.21/31.07.2003, Hotărârea Consiliului Local nr.19/2004, HCL nr.50/2011.
HCL 66 din 14.11.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere reţea energie electrică pentru racordarea Serviciului Public de Operare Proiect Dezvoltarea Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti”.
HCL 67 din 14.11.2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – devize pentru obiectivele de investiţii „Refacere pasarelă metalică peste pârâul Olăneşti, situată pe str. T. Vladimirescu-str. Râului”, „Refacere terasamente drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi la Troiţă”, „Refacere platformă str.Izlaz”, „Refacere platformă străzi Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş”, „Refacere pasarelă pietonală peste pârâul Olăneşti, zona blocuri”, pe raza oraşului Băile Olăneşti.
HCL 68 din 14.11.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL 69 din 09.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL 70 din 09.12.2014 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA în oraşul Băile Olăneşti.
HCL 71 din 09.12.2014 privind modificarea şi completarea anexei nr.8 la HCL nr.61/28.11.2013 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014.
HCL 72 din 09.12.2014 privind aprobare ocupare temporară teren din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti.
HCL 73 din 09.12.2014 privind Aprobare modificare Deviz general şi indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti.
HCL 74 din 19.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL 75 din 19.12.2014 privind stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, rechizite şcolare, îmbrăcăminte, încălţăminte, pentru copii şi tinerii cu cerinţe educaţionale special şcolarizaţi în cadrul Liceului tehnologic Justinian Marina.
HCL 76 din 19.12.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti si Băbeni în judeţul Vâlcea”.
HCL 77 din 19.12.2014 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea”.
HCL 78 din 19.12.2014 privind punerea la dispoziţia proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti si Băbeni în judeţul Vâlcea” a terenului pentru construcţia/extinderea noilor investiţii aferente acestuia.
HCL 79 din 19.12.2014 privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Turistică Râmnicu Vâlcea”.

Anul 2015

HCL 1 din 09.01.2015 privind "Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sec ţiunii de dezvoltare în sumă de 62.876,97 lei aferentă anului 2014"
HCL 2 din 29.01.2015 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015
HCL 3 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutoare sociale din oraşul Băile Olăneşti pentru anul 2015
HCL 4 din 29.01.2015 privind Aprobare structură organizatorică, organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
-Organigrama 2015 - anexa la HCL nr. 4 din 29.01.2015
-Stat de functii 2015 - anexa la HCL nr. 4 din 29.01.2015
HCL 5 din 29.01.2015 privind modificarea art.4 la HCL nr.26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum şi chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacua ţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
HCL 6 din 29.01.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 7 din 10.02.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 52 mp
HCL 8 din 10.02.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 59 mp pentru alipire loturi
HCL 9 din 10.02.2015 privind Aprobarea bugetului local, a bugetului activităţilor finanţate parţial din venituri proprii şi subvenţii, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2014
HCL 10 din 10.02.2015 privind aprobarea inventarierii şi casării obiectelor de inventar de la Liceul Tehnologic "Justinian Marina" Băile Olăneşti, şcoala cu clasele I-VIII Dumitru Bădescu, şcoala cu clasele I-VIII Ionescu Cheianu şi Grşdiniţa cu program prelungit Băile Olăneşti
HCL 11 din 03.03.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă"
HCL 12 din 03.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea Statutului și să semneze Actul Adițional la acesta
HCL 13 din 03.03.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.6518/2883/2006,privind delegarea gestiunii activităţilor publice din Oraşul Băile Olăneşti, privind maturatul şi spălatul căilor publice şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora pe timp de polei, îngheţ sau ninsoare, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea
HCL 14 din 03.03.2015 privind mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în Adunarea Generală pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea
HCL 15 din 03.03.2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare
HCL 16 din 03.03.2015 privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2014
HCL 17 din 03.03.2014 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventor
HCL 18 din 03.03.2015 privind aprobarea reorganizării Serviciului de Dezvoltare Intercomunitară a orașului Băile Olănești în societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociat unic Orașul Băile Olănești
HCL 19 din 03.03.2015 privind modificare şi compltare HCL nr.9/10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului local şi aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la [ncheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
HCL 20 din 03.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
HCL 21 din 10.03.2015 privind aprobarea contract de comodat între oraşul Băile Olăneşti şi S.C. OLĂNEŞTI SERV S.R.L. pentru stabilire sediu societate
HCL 22 din 10.03.2015 privind aprobarea actului constitutiv şi delegarea gestiunii serviciilor de administrare şi exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRATĂ A STAŢIUNII BĂILE OLĂNEŞTI
HCL 23 din 13.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
HCL 24 din 13.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Băile Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru aprobarea preţurilor şi a tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare -epurare, furnizate de către S.C. APAVIL S.A. VÂLCEA pe întreaga arie de delegare
HCL 25 din 13.03.2015 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Băile Olăneşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru aprobarea cotizaţiei aferente anului 2015
HCL 26 din 26.03.2015 privind prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al doamnei VALENTINA GHIMIŞ consilier local PDL şi vacantarea mandatului de consilier local
HCL 27 din 26.03.2015 privind validare mandat consilier local
HCL 28 din 26.03.2015 privind probarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Băile Olăneşti, începând cu data de 1 aprilie 2015
HCL 29 din 26.03.2015 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 31.12.2014 și aprobarea contului de venituri și cheltuieli instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții, la data de 31.12.2014
HCL 30 din 03.03.2015 privind aprobarea Contractului de delegarea gestiunii serviciilor de administrare şi exploatare a obiectivelor SERVICIULUI PUBLIC DEPARTAMENT OPERARE A PROIECTULUI DEZVOLTARE INTEGRATA A STATIUNII BĂILE OLĂNEŞTI
HCL 31 din 26.03.2015 privind aprobarea contractului de mandat cadru
HCL 32 din 26.03.2015 privind aprobarea funcţionării Serviciului public de administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti", până la data de 15.04.2015
HCL 33 din 16.04.2015 privind aprobarea modificării HCL nr.32 în sensul prelungirii perioadei de funcţionare a Serviciului Public de Administrare a Proiectului "Dezvoltarea integrată a staţiunii Băile Olăneşti", până la data de 30.07.2015
HCL 34 din 16.04.2015 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi modificarea Bugetului proiectului "Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti", respectiv cuprinderea în acesta a cheltuielilor neeligibile în sumă de 20.000 lei
HCL 35 din 30.04.2015 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul şcolar 2015-2016
HCL 36 din 30.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului Serviciului Public Departament de Operare a Proiectului Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti la data de 30.12.2014
HCL 37 din 30.04.2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr.5 la HCL nr.52/23.09.2014 privitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015
HCL 38 din 30.04.2015 privind aprobarea regulamentului de acordare normă de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Băile Olăneşti, începând cu data de 1 aprilie 2015
HCL 39 din 30.04.2015 privind aprobare valoare mijloace fixe date în concesiune la SC APAVIL SA
HCL 40 din 30.04.2015 privind mandatarea dlui Primar al orașului Băile Olănești în Adunarea Generală să aprobe şi semneze Actul Adiţional nr.l privind modificarea Statutului la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea
HCL 41 din 30.04.2015 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr.66 din 10.12.2013 privind participarea oraşului Băile Olăneşti ca membru fondator la constituirea Asociatiei „Grupul de Actiune Locala CHEILE OLANESTILOR”
HCL 42 din 30.04.2015 privind mandatarea reprezentantului Orașului Băile Olăneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe primirea de noi membri, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului și să semneze Actele Adiționale la acestea
HCL 43 din 30.04.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 44 din 26.05.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Băile Olăneşti a unor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, date în concesiune SC APAVIL SA
HCL 45 din 26.05.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 46 din 26.05.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47 din 05.06.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 48 din 05.06.2015 privind Aprobare modificare Deviz general şi indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti
HCL 49 din 30.06.2015 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al doamnei Nicolaescu Sanda Lucia consilier local PC şi vacantarea mandatului de consilier local
HCL 50 din 30.06.2015 privind validare mandat consilier local
HCL 51 din 30.06.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 52 din 30.06.2015 privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare realizate pe domeniul public al orasului Băile Olăneşti
HCL 53 din 30.06.2015 privind modificare şi completare anexa la HCL nr.6/27.02.2014 "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"
HCL 54 din 31.07.2015 privind Aprobare plată contravaloare transport pentru personalul didactic ce funcţionează în oraşul Băile Olăneşti pentru lunile iunie-decembrie 2014, ianuarie-mai 2015
HCL 55 din 31.07.2015 privind aprobare modificare şi completare art.1 din HCL nr.15/09.03.2010 privind aprobarea concesionării directe a unui teren din domeniului public al oraşului, în suprafaţă de 8,00 mp, situat în Piaţa Nouă, lot nr.9, aprobare Studiu de Oportunitate şi Caiet de Sarcini
HCL 56 din 31.07.2015 privind aprobare modificare şi completare art.1 din HCL nr.7/13.02.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 52 de mp, pentru alipire loturi
HCL 57 din 30.07.2015 privind aprobare a metodologiei privind închirierea bunurilor aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversiatr de stat şi confirmarea contractului de închiriere spaţiu Liceul Tehnologic "Justinian Marina
HCL 58 din 31.07.2015 privind aprobarea concesionării din domeniul public al oraşului Băile Olăneşti a terenului în suprafaţă de 1200 mp, situat în Băile Olăneşti localitatea componentă Livadia, str.Băilor nr.22A, către SC KG OIL COLECT SRL deţinătorii construcţiei existente
HCL 59 din 31.07.2015 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de măsurători cadastrale şi stabilire taxă pentru plata măsurătorilor cadastrale realizate pentru punerile în posesie
HCL 60 din 31.07.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 61 din 31.07.2015 privind aprobare creşteri salariale începând cu 1 august 2015
HCL 62 din 31.07.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 63 din 28.08.2015 privind aprobare plată cotizaţie
HCL 64 din 28.08.2015 privind aprobare modificare structură organizatorică, organigramă şi stat de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice de conducere şi de execuţie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale şi activităţile subordonate Primarului şi Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti
Anexa 1 la HCL 64 din 28.08.2015
Anexa 2 la HCL 64 din 28.08.2015
Anexa 3 la HCL 64 din 28.08.2015
HCL 65 din 28.08.2015 privind aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Oraşului Băile Olăneşti
HCL 66 din 28.08.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 67 din 30.09.2015 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au încheiat contract de salubritate cu firma specializată de pe raza Orașului Băile Olănești
HCL 68 din 30.09.2015 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului public de salubrizare în Orașul Băile Olănești
HCL 69 din 30.09.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 70 din 30.09.2015 privind aprobare modificare Deviz general și indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în stațiunea Băile Olănești
HCL 71 din 30.09.2015 privind privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Băile Olănești la data de 31.03.2015 şi la data de 30.06.2015
HCL 72 din 30.09.2015 privind aprobarea caietului de sarcini și a fișei de date pentru achiziționarea unui teren în vederea realizării obiectivului de investiții "Construcție bază sportivă Oraș Băile Olănești, județul Vâlcea"
HCL 73 din 30.09.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/2014 privind actualizare componență Comitetul Local pentru Servicii de Urgență al Orașului Băile Olănești și aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a comitetului
HCL 74 din 30.10.2015 privind alegerea președintelui de sedință
HCL 75 din 30.10.2015 privind Aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Băile Olănești
Regulament Funcționare Consiliu Comunitar Consultativ al orașului Băile Olănești
HCL 76 din 30.10.2015 privind aprobarea listei parțiale cereri locuințe sociale din Orașul Băile Olănești respinse pentru dosare incomplete
HCL 77 din 30.10.2015 privind privind modificarea și completarea anexei nr.8 la HCL nr.52/23.09.2014 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2015
HCL 78 din 30.10.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 79 din 06.11.2015 privind stabilirea și aprobarea impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2016
HCL 80 din 06.11.2015 privind Aprobare modificare art. 1 din HCL NR.70/30.09.2015 privind aprobare Deviz general și indicatori tehnico-economici la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în stațiunea Băile Olănești
HCL 81 din 06.11.2015 privind aprobare cesiune și preluare contract concesiune
HCL 82 din 06.11.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic ,, Justinian Marina”, aferente lunilor iunie–septembrie 2015
HCL 83 din 06.11.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind obiectivul de investiții "Reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal în stațiunea Băile Olănești"
HCL 84 din 06.11.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 85 din 06.11.2015 privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de concesiune nr.3120/2005, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza Orașului Băile Olănești
HCL 87 din 13.11.2015 privind Aprobare proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare spațiu de joacă pentru copii situat în parcul Central-Unirii”
HCL 88 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare acces pietonal zona verde ”Aleea Trandafirilor Băile Olănești”.
HCL 89 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Modernizare și amenajare curte-sediu Primăria Băile Olănești
HCL 90 din 13.11.2015 privind aprobare proiect de hotărâre privind aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare parc din zona str.1 Decembrie oraș Băile Olănești”
HCL 91 din 13.11.2015 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului de investiții ”proiectare achiziționare și montare a unui Sistem de supraveghere video integrat”
HCL 92 din 18.11.2015 privind alegere preşedinte de şedinţă
HCL 93 din 18.11.2015 privind rectificare buget local
HCL 94 din 18.11.2015 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului de investiții ”Refacere strada Releului – reparaţii capitale”
HCL 95 din 18.11.2015 privind aviz de principiu privind utiliyarea unei sume pentru continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse, respectiv pentru ”Refacere platforma strada Izlaz, Oraşul Băile Olăneşti, jud. Vâlcea”
HCL 96 din 27.11.2015 privind ajustarea de tarife pentru serviciile prestate pe raza oraşului Băile Olăneşti de către SC URBAN SA
HCL 97 din 27.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
HCL 98 din 27.11.2015 privind aprobare decontare transport cadre didactice
HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii
Anexa nr.1 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii
Anexa 2 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii
Anexa 3 la HCL 99 din 27.11.2015 privind transformare post, modificare organigramă, şi ştat de funcţii
HCL 100 din 27.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
Anexa la HCL 100 din 27.11.2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
HCL 101 din 27.11.2015 privind aprobare plata cotizaţie
HCL 102 din 11.12.2015 privind rectificare buget local pe anul 2015
HCL 103 din 18.12.2015 privind mandatarea reprezentantului oraşului Băile Olăneşti să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”, modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.
HCL 104 din 18.12.2015 privind aprobarea actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr.3120/2015, privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza oraşului Băile Olăneşti
HCL 105 din 23.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
HCL 106 din 30.12.2015 privind aprobara Raportului de reevaluare şi amortizare a activelor fixe corporale aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Băile Olăneşti
HCL 107 din 30.12.2015 privind aprobarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina”, aferente lunii noiembrie 2015
HCL 108 din 30.12.2015 privind aprobarea prelungirii PUG al oraşului Băile Olăneşti

Anul 2016

HCL 1 din 08.01.2016 privind "Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 445.528,53 lei aferentă anului 2015"
HCL 2 din 31.01.2016 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcţiilor de pe raza administrativ teritorială a oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea.
HCL 3 din 31.01.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.
HCL 4 din 31.01.2016 privind aprobarea preluării în administrare a sectoarelor de drumuri judeţene, amenajărilor şi accesoriilor aferente, aflate pe raza oraşului Băile Olăneşti.
HCL 5 din 31.01.2016 privind transformare post, aprobare organigramă şi ştat de funcţii.
HCL 6 din 31.01.2016 privind aprobarea preţurilor/tarifelor pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale de către SC CET GOVORA SA în oraşul Băile Olăneşti.
HCL 7 din 31.01.2016 privind modificarea şi completarea art.1 punctul 2 litera “c”, precum şi a Anexei nr.2 din HCL nr. 79/2015 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
HCL 8 din 31.01.2016 privind aprobarea raportului de activitate al administratorului SC OLĂNEŞTI SERV SRL
HCL 9 din 31.01.2016 privind aprobarea bugetului oraşului Băile Olăneşti pe anul 2016 şi aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015
HCL 10 din 31.01.2016 privind Aprobarea balantei analitice de verificare la data de 31.12.2015 la SC OLĂNEŞTI SERV SRL "
HCL 11 din 31.01.2016 privind aprobare demisie administrator SC OLĂNEŞTI SERV SRL
HCL 12 din 31.01.2016 privind numire administrator SC Olăneşti Serv Srl.
HCL 13 din 26.02.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 14 din 26.02.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate în baza Legii nr. 416/2001
HCL 15 din 26.02.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii decembrie 2015.
HCL 16 din 26.02.2016 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Asfaltarea străzilor Pleaşa, Mura, Păcii, Vâlcele din localitatea Băile Olăneşti.
HCL 17 din 26.02.2016 privind aprobarea planului actualizat de analiză şi acoperire a riscurilor potenţiale pe teritoriul oraşului Băile Olăneşti pentru anul 2016
HCL 18 din 26.02.2016 privind transformare post, aprobare organigramă şi ştat de funcţii.
HCL 19 din 26.02.2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina”, aferente lunii ianuarie 2016
HCL 20 din 26.02.2016 privind aprobarea reşelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Băile Olăneşti, pentru anul scolar 2016-2017.
HCL 21 din 26.02.2016 privind indreptare eroare materială art.1, punctul 2 litera c, precum şi a Anexei nr.2 din HCL nr. 79/2015 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 2016.
HCL 22 din 26.02.2016 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de interventie în caz de incendiu pentru comuna Păuşeşti Măglasi
HCL 23 din 26.02.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr.7/31.01.2016
HCL 24 din 26.02.2016 privind aprobarea facilitatii de anulare a majorarilor de întarziere în cota de 73% aferente obligaţiilor fiscale pricipale restante la data de 30.09.2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale cu termene de plată până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe fiscale datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Băile Olăneşti.
HCL 25 din 26.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
HCL 26 din 26.02.2016 privind acordul de principiu privind contractarea unui împrumut intern pentru finanţarea unor investitii publice de interes local.
HCL 27 din 17.03.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
HCL 28 din 17.03.2016 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2015
HCL 29 din 17.03.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2015
HCL 30 din 17.03.2016 privind aprobarea inventarierii anuale pentru anul 2015 la nivelul oraşului Băile Olăneşti
HCL 31 din 17.03.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă
HCL 32 din 17.03.2016 privind modificare şi completare Hotărârea Consiliului Local nr.28/26 martie 2016 privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali
HCL 33 din 17.03.2016 privind încheierea unui contract de ocupare temporară teren domeniu public Băile Olăneşti
HCL 34 din 28.04.2016 privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru autovehicule, utilaje şi maşini de lucru din dotarea instituţiei
HCL 35 din 28.04.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii februarie 2016
HCL 36 din 28.04.2016 privind aprobare utilizare sume din excedentul anului 2015
HCL 37 din 28.04.2016 privind aprobarea invenrarierii bunurilor aparţinând Liceului Tehnologic Justinian Marina
HCL 38 din 28.04.2016 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aparținând școlilor aflate pe raza orașului Băile Olănești
HCL 39 din 28.04.2016 privind luare act demisie consilier local
HCL 40 din 28.04.2016 privind aprobarea plata cotizatie ADI APA VALCEA
HCL 41 din 28.04.2016 privind luare act demisie consilier local
HCL 42 din 28.04.2016 privind aprobare plată cotizaţie
HCL 43 din 28.04.2016 privind aprobare plată cotizaţie
HCL 44 din 28.04.2016 privind Studiul de oportunitate şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Seerviciului Public de Salubrizare din judeţul Vâlcea
HCL 45 din 28.04.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/26.02.2016
HCL 46 din 28.04.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii martie 2016
HCL 47 din 28.04.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/31.01.2016
HCL 48 din 28.04.2016 privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016
HCL 49 din 28.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
HCL 50 din 17.05.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 51 din 17.05.2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al orașului Băile Olănești, conform art.456 alin. (2) lit.a)-g), i)-k), m) și r) și art. 464 alin.(2) lit.a)-e), g)-j) și r) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea HCL nr.79/2015
HCL 52 din 17.05.2016 privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar
HCL 53 din 17.05.2016 privind promovarea Turismului Montan în staţiunea Băile Olăneşti
HCL 54 din 17.05.2016 privind prorogarea termenului a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au încheiat contracte de salubritate cu SC URBAN SA
HCL 55 din 17.05.2016 privind aprobare preţuri şi tarife de funcţionare la SC OLĂNEŞTI SERV SRL
HCL 56 din 17.05.2016 privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 31.03.2016
HCL 57 din 17.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016
HCL 58 din 23.05.2016 privind avizarea documentației privind Planul de Urbanism general și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Băile Olănești
HCL 59 din 23.05.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii aprilie 2016
HCL 60 din 23.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2016
HCL 61 din 23.05.2016 privind ”Modificare Act constitutiv si stabilire Strategie dezvoltare la SC OLANESTI SERV SRL”

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.